Package ID : Madurai Travels – Dharshan Tour – 05

Package Type : Group Package

Malai Nattu Thirupathigal – Guruvayur

From Trichy

Starting Date: 01.12.2011

Duration: 03 Nights / 04 Days (By Van)

Nepal – Muktinath – Ayodhya – Naimisaranyam

Starting Date: 14.09.2011

Duration: 09 Nights / 10 Days

Kasi Yatra On The Month Of Purattasi(Tamil Month)

Starting Date: 07.10.2011

Duration: 14 Nights / 10 Days

Destination Covered : Allahabad – Triveni – Kasi – Gaya – Budhgaya – Haridwar – Rishikesh – Amristar – Delhi – Agra – Mathura – Chennai

Diwali Kangasnana Kasi Yatra

Starting Date: 22.10.2011

Duration: 09 Nights / 10 Days

Destination Covered : Chennai – Allahabad – Triveni – Ayodhya – Kasi – Gaya – Budhgaya – Chennai

Pancha Thvaraga Yatra

Starting Date: 16.11.2011

Duration: 14 Nights / 15 Days

Destination Covered : Gujarat – Rajastan

Kasi Yatra

Starting Date: 05.09.2011

Duration: 11 Nights / 12 Days

Destination Covered : Puri – Bupaneshwar – Konarg – Kasi – Gaya – Allahabad – Ayodhya – Naimisaranyam

Manthralaya Yatra

Starting Date: 22.07.2011

Duration: 03 Nights / 04 Days

Destination Covered : Nellur – Sri Sailam – Manthralayam – Mahanandhi – Ahobilam

Panja Thvaraga Yatra

Starting Date: 27.07.2011

Duration: 13 Nights / 14 Days

Destination Covered : Ahmadabad – Dakor dwaraga – Bet dwaraga – Nageswaram – Harsiddhi Mata – Porbandar – Puskar – Mathru Gaya – Ambaji – Mt.Abu – Somnath – Srinath Dwaraga – Kankroli – Gomathi Dwaraga

North India Yatra

Starting Date: 12.08.2011

Duration: 15 Nights / 16 Days

Destination Covered : Agra – Mathura – Brindhavan – New Delhi – Kulu – Manali – Vaishnavi Devi – Kangada Devi – Samunda Devi – Jwala Muki – Amristar – Gurukshetram

Kasi Yatra

Starting Date: 02.09.2011

Duration: 08 Nights / 09 Days

Destination Covered : Kasi – Gaya – Allahabad

Char Dham Yatra

Starting Date: 18.09.2011

Duration: 17 Nights / 18 Days

Destination Covered : Haridhwar – Rishikesh – Bathrinath – Kangothri – Yamunothri – Kedharnath – Delhi – Agra – Mathura – Brindhavan

Badrinath – Kedarnath Yatra

Starting Date: 20.09.2011

Duration: 13 Nights / 14 Days

Destination Covered : Delhi – Bathrinath – Kedharnath – Haridhwar – Rishikesh – Agra – Mathura

Deepawali Nija Kangasthanam Kasi Yatra

Starting Date: 17.10.2011

Duration: 11 Nights / 12 Days

Destination Covered : Puri – Pubaneshwar – Konarg – Kasi – Gaya – Allahabad – Ayothya – Naimisaranyam