Package ID : Madurai Travels – Special Package Tour – 07

Package Type : Group Package

Kasi – Gaya – Triveni – Haridwar

Duration: 06 Nights / 07 Days

Destination Covered : Kasi – Gaya – Triveni – Haridwar – Rishikesh – Delhi – Agra – Mathura – Jaipur – Kolkatta

Mumbai – Goa

Duration: 3 Nights / 4 Days

Kasi – Gaya – Delhi (By Air)

Duration: 4 Nights / 5 Days

Destination Covered : Kasi – Gaya – Allahabad – Triveni – Delhi

Royal Rajasthan – Jaipur

Duration: 13 Nights / 14 Days

Destination Covered : Royal Rajasthan – Jaipur – Ajmer – Pushkar – Udaipur – Mt.Abu – Jodpur – Jaisalmer – Pikkaner

Mysore – Horanadu Annapoorani Yatra

Duration: 6 Nights / 7 Days

Destination Covered : Mysore – Samundi – Subramaniya – Darmasala – Uduppi – Kattil – Moogambiga – Murudeeswaram – Kogarnam – Joke Falls – Sirungeri – Annapoorani – Belur – Halabedu – Saravana Belagula – Sri Ranga Pattinam

Munnar – Cochin – Kumarakom – Boat House

Duration: 3 Nights / 4 Days

Destination Covered : Munnar – Cochin – Kumarakom(Boat House)

Pleasant Andaman Tour

Duration: 4 Nights / 5 Days

Kasi – Kolkatta – Triveni

Duration: 9 Nights / 10 Days

Kasi – Kolkatta – Triveni

Duration: 15 Nights / 16 Days

Destination Covered : Kasi – Kolkatta – Triveni – Haridwar – Delhi – Agra – Mathura

NavajothirLingam – Pancha Thuvaragai

Duration: 22 Nights / 23 Days

Destination Covered : Nasik – Thabovanam – Mukthinath – Borbhandhar – Shirdi – Buskar

Shimla – Kullu – Manali

Duration: 11 Nights / 12 Days

Destination Covered : Simla – Kullu – Manali

Shimla – Kullu – Manali

Duration: 12 Nights / 14 Days

Destination Covered : Simla – Kullu – Manali – Delhi – Agra – Mathura – Kurukshetra – Jaipur

Kasi – Jammu – Vishnava Devi

Duration: 17 Nights / 18 Days

Destination Covered : Buri – Bubaneshwar – Kolkatta – Gaya – Haridwar – Delhi – Rishikesam – Amristar – Agra – Mathura

Kasi – Ketharnath – Badrinath – Haridwar

Duration: 17 Nights / 18 Days

Destination Covered : Buri – Konarg – Kolkatta – Gaya – Budhagaya – Kasi – Triveni – Haridwar – Rishikesam – Delhi – Agra – Mathura